Zásady realizace participativního rozpočtu pro rok 2017

Zásady realizace participativního rozpočtu pro rok 2017 byly schváleny zastupitelstvem městského obvodu 15. prosince 2017. 

I. Obecné 

1) Společný projekt Zastupitelstva městského obvodu Ostravy-Jih (dále jen obvod) a obyvatel obvodu je označen jako „Participativní rozpočet“ (dále jen PR).
2) Finanční částka vyčleněná v rámci rozpočtu městského obvodu, která bude určena na Projekty PR (dále jen Projekt), je stanovena ve výši 7 000 000 Kč.
3) Pro účely PR bude obvod rozdělen do čtyř oblastí (dále jen Částí):

     a) Bělský Les a Dubina
     b) Hrabůvka
     c) Výškovice
     d) Zábřeh
4) Stanovuje se, že částka určena na Projekty se rozdělí na jednotlivé Části následujícím způsobem:
     a) pro každou Část je stanoven stejný základ v hodnotě 1,5 mil Kč,
     b) zbývající 1 mil. Kč bude rozdělen mezi jednotlivé Části v poměru podle počtu trvale hlášených občanů dané Části (zaokrouhleno na celé desetitisíce), a to takto:
     i) Dubina a Bělský Les 210.000 Kč
     ii) Hrabůvka 300.000 Kč
     iii) Výškovice 130.000 Kč
     iv) Zábřeh 360.000 Kč
5) Návrhy Projektů určených k realizaci z PR (dále jen Návrhy) musí mít lokální charakter a musí se týkat především obyvatel Části, na jejímž území mají být realizovány.
6) V případě, že v některé Části by nebyl přihlášen dostatečný počet Návrhů, případně by nebyla vyčerpána částka určená na Projekty v dané Části, může rada městského obvodu rozhodnout o přesunu finančních prostředků do Části s dostatečným počtem přihlášených Návrhů.
7) Etapy PR:

     i) Informování obyvatel městského obvodu o PR – únor až duben,
     ii) Podávání Návrhů – květen až červen,
     iii) verifikace a zhodnocení Návrhů Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih – červenec až srpen,
     iv) veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy – září až říjen,
     v) výběr Návrhů hlasováním obyvatel – říjen,
     vi) vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro rok 2018 – prosinec.
8) Termíny pro realizaci jednotlivých aktivit (veřejná setkání, termíny pro hlasování atp.) budou stanoveny v návaznosti na kapacity vhodných míst Koordinátorem projektu participativního rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen Koordinátor).

II. Informování obyvatel městského obvodu o PR 

1) Informování občanů probíhá průběžně po celý rok. Klíčová je první fáze, kdy bude využito všech prostředků, které má městský obvod k dispozici, aby informoval o zahájení PR takovým způsobem, který bude motivovat obyvatele obvodu k účasti v PR.
2) Informování proběhne prostřednictvím tištěných médií (Jižních listů, letáků a plakátů), elektronických médií (webových stránek městského obvodu – www.ovajih.cz, webu www.spolecnetvorimejih.cz, facebooku městského obvodu a PR), dalších organizací a informativních veřejných setkáních.
3) V rámci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen Úřad) je vytvořeno Kontaktní místo, které v průběhu realizace projektu PR:

     a) poskytuje informační materiály a konzultace k PR,
     b) distribuuje tištěné a elektronické podklady pro podání Návrhů,
     c) slouží jako místo pro podávání Návrhů.
     4) Za informování je primárně zodpovědný Koordinátor, který na informační kampani spolupracuje s Politickým garantem PR a tiskovým mluvčím Úřadu.

III. Podávání Návrhů obyvateli 

Podávání Návrhů se řídí následujícími pravidly:
1) Návrh může podat každý obyvatel městského obvodu, který dovršil 16 let. Za obyvatele se považuje osoba, která na území městského obvodu bydlí, i když zde nemá adresu trvalého pobytu.
2) Návrh musí podpořit písemně na formuláři alespoň 15 obyvatel městského obvodu ve věku dovršených 16 let.
3) Návrh se musí vztahovat k jedné z Částí (musí být možné jej na území Části lokalizovat).
4) Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden Návrh, přičemž může jít i o Návrhy, které mají shodný či obdobný obsah, avšak jsou lokalizovány do jiné Části.
5) Návrh se podává na předepsaném formuláři (příloha „Formulář“). Součástí Návrhu je:

     a) Název,
     b) anotace Návrhu (max. 200 znaků),
     c) popis Návrhu,
     d) charakteristika využitelnosti Návrhu obyvateli příslušné Části,
     e) místo realizace návrhu,
     f) položkový rozpočet,
     g) podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu alespoň 15 dalších obyvatel městského obvodu starších 16 let,
     h) Ilustrační obrázek určený k prezentaci Návrhu na webu PR, jehož autorem je předkladatel Návrhu nebo k němu má autorská práva.
     i) v případě investičního Návrhu rovněž mapu a situační nákres místa kde se má Návrh realizovat, přičemž musí být realizován na pozemcích svěřených městskému obvodu, které nejsou dotčeny právním vztahem dalšího subjektu nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka),
     j) datum zpracování Návrhu.
6) Návrh musí splňovat následující podmínky:
     a) musí být realizovatelný během 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební        rozhodnutí tak během 18 měsíců,
     b) jeho realizace musí být v kompetenci městského obvodu,
     c) odhadované náklady na realizaci nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro danou Část,
     d) nemůže být směřován do bytového fondu svěřeného Městskému obvodu Ostrava–Jih.
7) Termín přijímání Návrhů je stanoven na období od 1. 5. do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Tato informace bude zveřejněna prostřednictvím informačních prostředků stanovených v Článku II odst. 2.
8) Formulář s Návrhem se podává následujícím způsobem:

     a) písemnou formou na adresu: Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka (bude-li projekt doručován v obálce, viditelně ji označte textem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET),
     b) elektronicky e-mailem, na elektronickou adresu koordinátora projektu nebo na adresu epodatelny,
     c) elektronicky prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách www.spolecnetvorimejih.cz.
9) V případě elektronického podání je nutné povinné přílohy naskenovat a k elektronickému podání připojit.
10) Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na internetové stránce www.spolecnetvorimejih.cz, budou otištěny ve zpravodaji městského obvodu Jižní listy pro měsíc duben příslušného kalendářního roku, a bude možné vyzvednout si je na Kontaktním místě.
11) Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze Katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být Návrh realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne Koordinátor nebo odbor majetkový Úřadu.
12) Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných projektů. Tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 obyvatel, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkových poměrů nemovitostí, na nichž má být projekt realizován.
13) V případě chybějících formálních náležitostí Návrhu bude do 7 dnů od odevzdání předkladatel vyzván k jejich odstranění.
14) Nebudou-li nedostatky odstraněny do 14 dnů od data výzvy, bude Návrh odmítnut.

IV. Verifikace a zhodnocení návrhů projektů obyvatel Úřadem 

1) Po formální kontrole Návrhu Koordinátorem bude předán k obsahové kontrole odborům Úřadu.
2) Jednotliví zaměstnanci provedou kontrolu realizovatelnosti Návrhu. Zejména se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího návrhu rozpočtu Návrhu. Znamená to zejména:

     a) realizovatelnost v horizontu 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební            rozhodnutí tak během 18 měsíců,
     b) realizace je v pravomoci městského obvodu,
     c) realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity Městského obvodu Ostrava-Jih či Statutárního města Ostravy,
     d) rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám. Bude-li zjištěn rozdíl mezi rozpočtem uvedeným               v Návrhu a odhadovaným Úřadem, bude Navrhovatel kontaktován za účelem odstranění rozporů. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u Návrhu uváděny náklady odhadované Úřadem.
3) Na základě tohoto posouzení budou Návrhy rozděleny do tří skupin:
     a) realizovatelné v podobě navržené Navrhovatelem,
     b) realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti),
     c) nerealizovatelné.
4) O zhodnocení a stanoviscích k Návrhům budou Navrhovatelé informováni na kontaktech uvedených v Návrhu, a to do nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku.
5) V případě Návrhů zařazených ve skupině IV.3.b je Koordinátor odpovědný za další komunikaci s Navrhovatelem a nabídnutí mu možnosti konzultovat a upravit daný Návrh tak, aby se stal realizovatelným. V případě, že Navrhovatel nebude souhlasit s úpravou Návrhu do podoby, která by umožňovala realizaci v souladu s těmito Zásadami, bude Návrh přeřazen do skupiny IV.3.c. Ostatní Návrhy budou zařazeny do hlasování.
6) Konzultace nad Návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální Návrhy mohly být prezentovány během následující fáze.

V. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy

1) Prezentace všech Návrhů, které prošly formálním hodnocením, proběhne formou minimálně jednoho Veřejného setkání. Toto slouží k dialogu a diskuzi nad předloženými Návrhy.
2) Veřejné setkání se bude konat v pracovní den měsíce září nebo října příslušného kalendářního roku, a to v odpoledních hodinách a v prostorách, které jsou přístupné široké veřejnosti.
3) Veřejné setkání bude svoláno nejpozději 10 dní před jeho konáním a to alespoň následujícím způsobem:

     a) zveřejněním na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.spolecnetvorimejih.cz,
     b) zveřejněním na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
     c) pozváním jednotlivých Navrhovatelů prostřednictvím emailu nebo telefonicky,
     d) prostřednictvím tištěných letáků.
4) Veřejné setkání je organizováno Koordinátorem za přítomnosti zaměstnanců Úřadu. Průběh veřejného setkání umožní účastníkům především:
     a) seznámit s jednotlivými Návrhy, které budou zařazeny do hlasování, širokou veřejnost,
     b) prezentovat stanoviska Úřadu k jednotlivým Návrhům,
     c) diskuzi nad jednotlivými Návrhy a projednání případných změn Návrhu.
5) V případě, že se Navrhovatel nebude moci zúčastnit Veřejného setkání, bude při prezentaci svého Návrhu zastoupen Koordinátorem.
6) Návrh je možné stáhnout nejpozději do 31. 8. kalendářního roku.
7) Všechny realizovatelné Návrhy zařazené do hlasování budou Úřadem prezentovány stejným způsobem, a to zveřejněním:

     a) na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.spolecnetvorimejih.cz,
     b) na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
     c) ve zvláštní příloze zpravodaje městského obvodu Jižní listy.
8) Popis Návrhu prezentovaného dle tohoto odstavce obsahuje název, místo realizace Návrhu, krátkou charakteristiku záměru, předpokládaný rozpočet a ilustrativní fotografii.

VI. Výběr Návrhů hlasováním obyvatel 

1) Hlasování o Návrzích bude vyhlášeno ne dříve než 15 dní a nejpozději do 45 dnů od jejich zveřejnění.
2) Hlasování probíhá výlučně v elektronické podobě.
3) Městský obvod zřídí minimálně jedno veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v pracovní dny hlasovat obyvatelé městského obvodu.
4) Pravidla pro hlasování:

     a) hlasování se zúčastní obyvatelé městského obvodu, kteří v poslední den hlasování dovršili 16 let,
     b) hlasování je tajné nikoliv anonymní,
     c) při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1, avšak konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat,
     d) hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, přičemž jednomu projektu lze přidělit maximálně jeden hlas.
5) Výsledky hlasování budou zpracovány pro každou Část následujícím způsobem:
     a) sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jednotlivé Návrhy,
     b) na základě získaných hlasů sestaví výsledkový žebříček pro všechny Návrhy zařazené do hlasování,
     c) Návrhy se poté rozdělí do skupin podle jednotlivých Částí a budou sestaveny do výsledkového žebříčku          pro každou Část podle celkového počtu hlasů, které obdržely,
     d) na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci Návrhu, a to v pořadí od Návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků dané Části,
     e) pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího Návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující Návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou, avšak pouze za předpokladu, že takový Návrh obdržel více hlasů kladných než záporných.
     f) pokud získají dva či více Návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten s nejnižším rozpočtem.
6) Výstupem hlasování jsou Výsledky hlasování, které obsahují:
    a) počet hlasujících a počet platných hlasů odevzdaných v rámci hlasování,
    b) počet kladných i záporných hlasů přidělených všem Návrhům a výsledné pořadí všech Návrhů,
    c) počet kladných i záporných hlasů přidělených Návrhům v každé Části a výsledné pořadí Návrhů v každé Části,
    d) seznam Návrhů doporučených k realizaci v následujícím kalendářním roce, včetně finančních prostředků jim přidělených.
7) Na základě Výsledů hlasování je sestaven seznam vítězných Návrhů k realizaci v jednotlivých Částech. Seznam vítězných Návrhů je zveřejněn:
     a) na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.spolecnetvorimejih.cz,
     b) na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
     c) ve zpravodaji městského obvodu Jižní listy.
     8) Návrhy určené k realizaci se stávají Projekty participativního rozpočtu pro následující kalendářní rok.

VII. Vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu 

1) Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválí alokaci vyčleněné částky na realizaci Projektů v následujícím kalendářním roce v rámci schvalování návrhu rozpočtu městského obvodu.
2) Hodnocení procesu se zaměří především na vyhodnocení těchto Zásad z hlediska:

     a) zvolených postupů pro vstup veřejnosti do rozhodování,
     b) kvalitu jednosměrných toků informací – informační kampaně,
     c) kvalitu nástrojů sloužících pro konzultaci a spolurozhodování - veřejná setkání, konzultace s Úřadem,
     d) kvality řízení procesu a kapacit Úřadu pro realizaci dalšího ročníku PR.
3) Vítězné Projekty vybrané obyvateli městského obvodu v rámci PR sledují a administrují při jejich realizaci příslušné odbory Úřadu.


Hodnocení každého ročníku PR proběhne ve spolupráci s Úřadem, Navrhovateli a obyvateli městského obvodu a zohlední jejich stanoviska a připomínky. Připomínky budou přijímány Koordinátorem v písemné i elektronické podobě.

Dokumenty ke stažení