Hodnocení participativního rozpočtu 2017

V roce 2017 se uskutečnil druhý ročník participativního rozpočtu a zároveň probíhala postupná realizace návrhů z prvního ročníku.

Propagace návrhů, práce s veřejností

Informační kampaň plynule navazovala na první ročník projektu. Cílem bylo i nadále zvyšovat povědomí občanů o participativním rozpočtu, informovat o průběhu projektu Společně tvoříme Jih a upozorňovat na fáze, kdy se občané mohli aktivně zapojit. Obyvatelé Jihu byli informováni o tom, co se aktuálně děje, jak postupuje realizace návrhů.  

Pro informování obyvatel Jihu byly využity nástroje vytvořené v prvním ročníku; to jsou webové stránky www.spolecnetvorimejih.cz, facebookové stránky Společně tvoříme Jih, dále webové stránky obvodu Ostrava Jih www.ovajih.cz a vyhrazený prostor v Jižních listech. Prostřednictvím článků na webových stránkách a v Jižních listech jsme také obyvatele blíže seznamovali s informacemi k vyplnění formuláře pro přihlášení návrhu nebo jak postupovat mimo participativní rozpočet v případě podání návrhů, podnětů a stížností, kam a jakou formou se obracet. Propagaci projektu podpořily tiskové zprávy, články v regionálních denících a reportáže Polar TV, TV Fabex a České televizi. K propagaci projektu jsme využili také spoty, které byly zařazeny do vysílacího času Rádia Čas, Polar TV a promítány v Kině Luna.

Pro zvýšení informovanosti obyvatel Jihu o návrzích v blízkosti jejich bydliště byly umístěny dřevěné informační tabule v místech návrhů, které postoupily do hlasování. Tabule obsahovaly základní informace o návrhu, fotografii, nákres nebo ilustrační obrázek a dále informace k hlasování.

Proběhly dvě velké propagační a zároveň informační kampaně: jedna v době podávání návrhů a druhá před hlasováním.  V místech s předpokládanou vysokou koncentrací obyvatel Jihu (radnice, Kulturní dům K-Trio, Kino Luna, Dům kultury Akord, Knihovna města Ostravy – pobočka výškovice a Avion Shopping park) byly umístěny roll-upy s výzvou k podávání návrhů i k hlasování. Na těchto místech byly také na prezentačních panelech představeny všechny jednotlivé návrhy, informace o projektu i hlasování.  Na větších akcích konaných v obvodu (Velikonoční trhy, Slavnosti obvodu a Svatováclavské slavnosti) byly umístěny informační stánky. V období před hlasováním byl do každé domácnosti v městském obvodu doručen leták s výzvou k hlasování. Byly vylepeny plakáty na výlepové plochy a další vhodná místa.

Kontaktní místo

Po celou dobu mohli občané přijít svůj návrh zkonzultovat. V případě potřeby se uskutečnila také konzultace se zaměstnanci odborných útvarů. S některými navrhovateli proběhla schůzka přímo v místě jejich návrhu.

Příjem návrhů

Tak jako loni probíhalo přijímání návrhů od 1. května do 30. června. Návrhy bylo možné podat přes elektronický formulář na webových stránkách „Společně tvoříme Jih“, a také osobním podáním nebo zasláním návrhu na tištěném formuláři. Tento formulář byl součástí květnových Jižních listů. Celkem bylo doručeno 53 návrhů. Z toho možnost elektronického podání využilo 29 navrhovatelů, 24 podalo svůj návrh osobně nebo prostřednictvím pošty. Nejvíce návrhů jsme obdrželi stejně jako v loňském roce v posledních dnech přijímání návrhů.   Ve dnech 26. 6. až 30. 6. bylo odevzdáno 39 návrhů, z toho 18 on-line a 21 na vytištěném formuláři.

Formální a technické posouzení návrhů

Všechny návrhy, které splnily formální kritéria pro podání návrhu, byly postoupeny k technické analýze. Posuzování návrhů probíhalo s využitím formuláře pro technickou analýzu, který jsme pro tento účel vytvořili. Formulář byl průběžně doplňován o stanovisko jednotlivých odborů. Kompletní dokumentace k podaným návrhům byla umístěna na interní síti a zajištěn tak přístup všem úředníkům, kteří se na technické analýze podíleli.  Spolu s formulářem, který byl přeposílán mezi jednotlivými odbory v elektronické podobě.

V průběhu technické analýzy byla u některých návrhů doporučena úprava týkající se nejčastěji změny rozpočtu, ale i samotného obsahu návrhu (například z bezpečnostních důvodů by nebylo možné zrealizovat využití betonové zídky jako lezecké stěny, nebylo možné povolit vykácení vzrostlé zeleně a nahrazení jinými druhy stromů aj.).

Z celkového počtu 53 podaných návrhů bylo do hlasování zařazeno 37 návrhů. Celkem 16 návrhů bylo vyřazeno, z toho 11 z technických důvodů (pozemek v pronájmu, v záplavové zóně, překročení maximálního rozpočtu, hustota inženýrských sítí, které brání realizaci v daném místě a náhradní varianta není možná) a 5 z důvodů formálních nedostatků (nejčastěji nedodání podpisového archu a to i přes opakované výzvy k doplnění).

Představení návrhů veřejnosti probíhalo v období září a října 2017. Informace o jednotlivých návrzích byly zveřejněny na webových stránkách a v říjnu také ve speciální příloze Jižních listů „Jak z Jihu udělat dobrou adresu“. Tuto příloha byla rovněž distribuována jako samostatná brožura mezi obyvatele na významných akcích, prostřednictvím Knihovny města Ostravy a kulturních zařízení na Jihu (Kulturní dům K-Trio, Dům kultury Akord, kino Luna).   Všechny návrhy byly umístěny rovněž na prezentačních panelech a vystaveny na významných akcích obvodu (Svatováclavské slavnosti) a v prostorách kulturních zařízení (Kulturní dům K-Trio, Kino Luna, Kulturní dům Akord, Knihovna města Ostravy – pobočka Výškovice, Avion Shopping Park).

V říjnu pak proběhla dvě veřejná setkání, na kterých byly veřejnosti představeny jednotlivé návrhy. Většina autorů se zúčastnila alespoň jednoho setkání. Autoři návrhů si ve spolupráci s koordinátorkou připravili prezentace svých návrhů převážně formou počítačové prezentace, ale zhlédli jsme také dvě videa a v jednom případě byly k představení návrhu použity tištěné fotografie. Pokud se autor nemohl dostavit, představila projektový návrh koordinátorka.  Setkání se uskutečnila v Kostele sv. Ducha (v Pastoračním centru Jana Pavla II.) a v místnosti zastupitelů na Radnici.

Hlasování

Hlasování veřejnosti o jednotlivých návrzích proběhlo v období od 23. října do 29. října. Do hlasování se zapojilo celkem 3 964 obyvatel. Pro hlasování jsme využili hlasovací systém společnosti Demokracie 2.1, hlasování probíhalo pouze on-line formou. Na Informacích Úřadu bylo možné hlasovat osobně s asistencí zaměstnanců.  Verifikace hlasujících probíhala prostřednictvím SMS kódu. Nejvíce hlasujících bylo ve věkové kategorii 30 až 33 let (42%). Hlasující byli nejčastěji z části Hrabůvka (37%) a Zábřeh (32%). Všichni hlasující mohli využít celkem 6 hlasů, a to 4 pozitivní a 2 negativní. Plusových hlasů bylo využito celkem 12 949, minusových 4 816. 

Výsledky hlasování

Celkem z návrhů 2. ročníku participativního rozpočtu v Ostravě-Jihu bude realizováno 20 návrhů. V městské části Dubina a Bělský les tak budou vybudována dvě odpočinková místa pro zdejší obyvatele. Nejvyšší počet hlasů získal projekt D2 s celkovým počtem 500 hlasů, na druhém místě se umístil projekt D1 Zahradní altán, s 391 hlasy. Projekty v části Dubina a Bělský les jsou tedy v celkové hodnotě 763 754 Kč.

V části Hrabůvka vzniknou tři beachvolejbalová hřiště, opravené herní zóny pro děti, proběhne úprava zeleně ve veřejném prostoru a přednáška o bezpečnosti pro seniory.  Bude realizováno celkem 5 projektů, nejúspěšnější z nich H7 Tři beachvolejbalová hřiště získal celkem 1173 hlasů. Uspěly dále projekty H10 Pro zdravý vývoj dětí, H3 Kuk do zeleně a cítím se spokojeně, H9 Pohyb pro děti a H8 Podporujeme bezpečnost seniorů. Celková hodnota úspěšných návrhů je v této části 1 758 600 Kč.

Ve Výškovicích se mohou lidé těšit na upravené sportoviště, nové herní prvky u pískoviště, a snadnější přístup na parkoviště pro občany s hendikepem.  Ve Výškovicích budou realizovány celkem čtyři projekty v celkové hodnotě 1 214 000 Kč. Obyvatelé se tak zde mohou těšit na projekt V6 Hřiště v Dolíku, V1 Nové schody pro postižené, V3 Rekonstrukce hřiště v aleji a V5 Od hřiště k hřišti.

V Zábřehu bude vybavena počítačová učebna pro seniory, instalováno bezpečnostní zrcadlo na křižovatce a nový zpomalovací retardér, vznikne dětské hřiště i sportoviště pro míčové hry a petanque, vybuduje se pěkné odpočinkové místo a kapličce sv. Jana navrátíme původní podobu.  V Zábřehu byl nejúspěšnějším projektem Z5 Nezapomeňme na zábřežskou kapličku Sv. Jana s 533 hlasy, velmi úspěšný byl také projekt Z2 Bezpečnostní zrcadlo pro větší přehlednost křižovatky. Realizováno bude v Zábřehu celkem 9 projektů, a to Z4 Renovace sportovního hřiště na ul. Jižní, Z14 Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2-8 let, Z9 Pohodlí pro seniory a Z3 Vybavení klubovny a PC učebny komunitního centra pro seniory. Také projekt Z16 Cesta bezpečná dětem, Z6 Dráha na hru petase a Z10 Podporujeme bezpečnost seniorů. Celková hodnota návrhů k realizaci je v Zábřehu 1 571 250 Kč.

Realizace návrhů z roku 2016

  V roce 2017 byla postupně zahájena realizace všech 17 návrhů, které byly vybrány obyvateli Jihu v rámci prvního ročníku projektu „Společně tvoříme Jih“.  

Z celkového počtu 17 návrhů k realizaci z prvního ročníku bylo prozatím dokončeno 7 návrhů.  Úspěšně realizovány byly následující návrhy:  Více košů v části Bělský les, Lavička bez opěradla (v Hrabůvce na zastávkách Dvouletky), Zpřístupnění a dovybavení oploceného hřiště v areálu ZŠ Košaře (Dubina), Malé místo relaxace (Zábřeh),  Seniorlinky (Hrabůvka, Zábřeh, Dubina).  V současné době probíhá realizace návrhu „Hřiště pro sport a vzdělávání“ u ZŠ Provaznická. Další z loňských návrhů se budou postupně dokončovat v roce 2018.

Hodnocení procesu

 V průběhu nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky ke způsobu a formě informační kampaně ani stížnosti na způsob, kterým byli informováni obyvatelé i navrhovatelé o otázkách souvisejících s participativním rozpočtem. Komunikace probíhala nejčastěji emailem či telefonicky, na rozdíl od předchozího ročník však často i osobně přímo v kanceláři koordinátorky. V průběhu všech fází se ukázalo, že prozatím zcela postačuje jedno kontaktní místo pro celý projekt, neboť většina informačních akcí probíhala mimo toto kontaktní místo, a to buď prostřednictvím tištěných médií (nejčastěji Jižních listů), účasti zaměstnanců úřadu na akcích pořádaných městským obvodem či příspěvkovými organizacemi a na veřejných setkáních. V letošním ročníku již navrhovatelé své projekty konzultovali přímo i s ostatními zaměstnanci úřadu, což následně vedlo ke zkvalitnění podávaných návrhů. Někteří navrhovatelé podali v letošním ročníku návrhy, které neuspěly v hlasování v předchozím roce.

V rámci realizace návrhů z ročníku 2016 se jako nejproblematičtější ukázal příliš optimistický odhad časové náročnosti zpracování projektových dokumentací, získání potřebných povolení a vysoutěžení veřejných zakázek. Na základě konzultací s jinými městy a obcemi, ve kterých je projekt participativního rozpočtování realizován, jde o obecnější problém. Jako zásadní se ukázala potřeba co nejpodrobněji informovat navrhovatele i občany o každé fázi realizace projektu, nikoliv pouze o jeho zásadních meznících.

Jako problematické se ukázalo rozdělení městského obvodu na části, neboť v jedné z nich byl podán nedostatečný počet projektů a nebylo tak možné vyčerpat celou částku pro ni určenou. Rada se přes možnost, kterou jí Zásady realizace participativního rozpočtu poskytují, rozhodla s finančními částkami dále nemanipulovat, aby zachovala co nejvěrnější obraz vůle občanů. Jako optimální se ukázalo přesunutí hlasování z přelomu října a listopadu do třetího říjnového týdne.

Závěrem lze konstatovat, že až drobné nedostatky spočívající zejména v harmonogramu realizace vítězných projektů, probíhal celý projekt v souladu se Zásadami a v jeho průběhu se nevyskytly žádné vážnější nedostatky.

 

Zpracovali: Ing. Mecnerová, Bc. Šebestová, Mgr. Mentlík