Hodnocení participativního rozpočtu 2016

Průběh realizace

Informační kampaň byla zahájena spuštěním webových stránek www.spolecnetvorimejih.cz v březnu 2016, na kterou byly v průběhu celého procesu umísťovány aktuální informace, inspirace a příklady z dalších měst v ČR a zahraničí. V květnu byl na webových stránkách spuštěn také elektronický formulář pro přihlášení návrhu. Zároveň byla spuštěna také facebooková stránka Společně tvoříme JIH (https://www.facebook.com/spolecnetvorimejih/). Informování veřejnosti probíhalo samozřejmě také prostřednictvím tištěných médií (Jižních listů, letáků a plakátů). V květnových Jižních listech byl umístěn také formulář pro podání návrhu, pravidelně jsme informovali o průběhu procesu. V klíčových fázích informační kampaně (veřejná setkání, období podávání návrhů, veřejná setkání s prezentací návrhů a hlasování) byly distribuovány informační letáky (školy, knihovny, kulturní zařízení) a na výlepových plochách umístěny plakáty.

V rámci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih bylo vytvořeno Kontaktní místo, kde byly poskytovány informační materiály a konzultace k participativnímu rozpočtu, a to zejména obyvatelům majícím zájem o zpracování návrhů. Autoři návrhů se na koordinátorku obraceli nejčastěji s dotazem na vhodnost zvoleného pozemku k realizaci návrhu a způsob sestavování rozpočtu pro realizaci návrhů.

Podávání návrhů probíhalo v období od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Celkem bylo přijato 72 návrhů, které dále podstoupily formální a technickou analýzu. Z té vyplynulo 48 návrhů vhodných k realizaci. Návrhy se týkaly především vybudování dětských hřišť a sportovišť, dále oprav veřejných prostranství, chodníků a komunikací, doplnění městského mobiliáře, vybudování hřišť pro psy, vybudování cykloboxů a pořízení senior linek.

Představení návrhů veřejnosti probíhalo v období září – října. Informace o jednotlivých návrzích byly zveřejněny na webových stránkách a v říjnu také ve speciální příloze Jižních listů. Všechny návrhy byly umístěny rovněž na dřevěné panely a vystaveny na významných akcích obvodu (Slavnosti obvodu, Svatováclavské slavnosti) a v prostorách kulturních zařízení (Kulturní dům K-Trio, Kino Luna, Kulturní dům Akord). V říjnu proběhla dvě veřejná setkání, na kterých byly veřejnosti představeny jednotlivé návrhy. Obou setkání se zúčastnila i část autorů, ostatní projekty byly prezentovány koordinátorkou. Setkání se uskutečnily v prostorách Kulturního domu K-Trio a v Kostele sv. Ducha (v Pastoračním centru Jana Pavla II.)

Hlasování veřejnosti o jednotlivých návrzích proběhlo v období od 31. 10. do 6. 11. Do hlasování se zapojilo celkem 3 901 obyvatel.

V části Dubina a Bělský les, uspělo 6 návrhů z celkových 8 podaných. V průběhu roku 2017 tak bude realizováno Navýšení počtu odpadkových košů (projekt s absolutně nejvyšším počtem hlasů), dále Agility park (D4), zakoupení 20 senior linek pro osamělé seniory (D5), Dřevěné věž pro děti (D8), Zpřístupnění a dovybavení oploceného hřiště v areálu ZŠ Košaře (D1) i Workoutového hřiště Maluchy (D3). Projekty v části Dubina a Bělský les jsou tedy v celkové hodnotě 1 062 074 Kč.

V části Hrabůvka budou realizovány celkem 4 projekty, a to Hřiště pro sport a vzdělávání (H5), 20 senior linek pro osamělé seniory (H12), Umístění lavičky bez opěradla na autobusové zastávky (H6) a návrh na dětské hřiště (H7) s názvem Výběh pro mláďátka: A co děti, mají si kde hrát?. Celková hodnota úspěšných návrhů je v této části 1 236 577 Kč.

V části Výškovice budou realizovány tři projekty v celkové hodnotě 1 052 206 Kč. Uspěly návrhy na Fitness zónu u Odry (V10) a dvě dětská hřiště - Mraveniště u sídliště (V7) a Minihřiště pro děti (V1).

V části Zábřeh bude realizován návrh na Dětské hřiště na ul. Pavlovova (Z6), dále návrh 3x bezpečněji přes Volgogradskou týkající se vybudování přechodů pro chodce (Z4), 20 senior linek pro osamělé seniory (Z12) a Malé místo relaxace - lavička (Z8). Celková hodnota návrhů k realizaci je v Zábřehu 1 365 500 Kč.


Hodnocení procesu

Pro komunikaci s veřejností bylo, jak již bylo uvedeno, využíváno zejména webových prezentací (již zmíněná stránka www.spolecnetvorimejih.cz a dále i web městského obvodu www.ovajih.cz) speciální facebookové skupiny Společně tvoříme JIH a facebookového profilu městského obvodu (https://www.facebook.com/mob.ovajih/), tištěných materiálů a veřejných setkání, přičemž intenzita informační kampaně byla nejvyšší v období před podáváním návrhů (s cílem vysvětlit autorům, jak jejich návrhy zpracovat či upravit tak, aby bylo možné zapojit je do hlasování) a před hlasováním (s cílem seznámit co nejširší veřejnost s projekty, které úspěšně postoupily přes formální a věcnou analýzu úřadu, a upozornit na nadcházející a probíhající hlasování).

V průběhu nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky ke způsobu a formě informační kampaně ani stížnosti na způsob, kterým koordinátorka informovala obyvatele i navrhovatele o informacích souvisejících s participativním rozpočtem. Komunikace probíhala nejčastěji emailem či telefonicky, méně často pak osobně přímo v kanceláři koordinátorky. V průběhu všech fází se ukázalo, že prozatím zcela postačuje jedno kontaktní místo pro celý projekt, neboť většina informačních akcí probíhala mimo toto kontaktní místo, a to buď prostřednictvím tištěných médií (nejčastěji Jižních listů), účasti zaměstnanců úřadu na akcích pořádaných městským obvodem či příspěvkovými organizacemi a na veřejných setkáních. Oproti původním předpokladům nebylo nutné, aby navrhovatelé své projekty konzultovali přímo s ostatními zaměstnanci úřadu a ve většině případů postačovalo, když komunikace probíhala prostřednictvím koordinátora, který se dobře orientoval v organizační struktuře úřadu. Předešlo se tak případným prodlevám při vyřizování dotazů, přičemž zároveň mohly být poskytovány komplexní odpovědi zahrnující stanoviska různých odborů úřadu.
Pro hladký průběh realizace vítězných projektů se jako klíčová ukazuje fáze hodnocení návrhů, a to především proto, že ačkoliv trvala cca tři týdny (oproti původně předpokládaným dvěma), byla v jejím průběhu odstraněna většina nedostatků návrhů a díky kooperaci s jednotlivými navrhovateli bylo možno jejich projekty v co nejširší míře upravit tak, aby mohli postoupit do hlasování. Jak již bylo uvedeno, z původních 72 doručených návrhů bylo vyřazeno celkem 24. Šlo však o návrhy, které autoři sice doručili včas, avšak nesplňovaly všechny náležitosti a přes veškeré úsilí se nepodařilo přimět jejich autory k odstranění nedostatků, nebo alespoň doplnění chybějících náležitostí (nejčastěji rozpočet či potřebný počet podporovatelů).

Dále je třeba uvést, že ačkoliv počet doručených a posuzovaných návrhů předčil původní očekávání, podařilo se zejména díky součinnosti dotčených odborů úřadu zajistit všechny procesy tak, aby byl dodržen původní harmonogram a v žádném z kroků nedošlo k zásadnímu překročení plánovaných lhůt či zpoždění celého projektu. Pro nadcházející ročník je dokonce možno doporučit přesunutí hlasování již na měsíc říjen.

Závěrem lze konstatovat, že až doposud probíhal celý projekt v souladu s harmonogramem a v jeho průběhu se nevyskytly žádné vážnější nedostatky. Ačkoliv šlo o ročník první, počet podaných návrhů i počet hlasujících předčil očekávání vyplývající ze zkušeností s průběhem tohoto projektu ve srovnatelných obcích.

Zpracoval: Bc. Šebestová, Mgr. Mentlík